Firemná politika

Firemná politika

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje k:

 

  • trvalému zlepšovaniu efektívnosti zavedeného systému manažérstva kvality a k spĺňaniu aplikovateľných požiadaviek,
  • stanovovaniu a pravidelnému vyhodnocovaniu cieľov kvality v nadväznosti na strategické smerovanie a súvislosti organizácie,
  • implementácii požiadaviek normy ISO 9001 do procesov organizácie so zreteľom na zadefinované riziká,
  • zabezpečeniu potrebných zdrojov pre systém manažérstva kvality,
  • neustálemu zvyšovaniu povedomia svojich zamestnancov a zainteresovaných strán o hlavných cieľoch spoločnosti, ktoré vedú k vyššej efektivite pracovných činností a zvýšenému povedomiu o manažérskom systéme kvality,
  • zabezpečeniu vhodného pracovného prostredia a vytvoreniu podnikových podmienok, ktoré budú motiváciou pre zvyšovanie kvality a pracovnej výkonnosti,
  • profesionalite svojich zamestnancov s hlavným cieľom orientácie na splnenie požiadaviek zákazníka,
  • výberu najlepších dodávateľov podľa kritérií, ktoré sa zakladajú na ich schopnosti poskytovať procesy alebo produkty a služby v zhode s požiadavkami,
  • dodržiavaniu platných právnych a iných predpisov a požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a životným prostredím,
  • ďalším aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k zlepšeniu ochrany životného prostredia.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info